Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. 28 Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa—na tulad ng pag-ibig ni Cristo para sa iba—ay mas magpapabuti sa ating mga ugnayan, tutulungan tayong maging handang maglingkod, at gagawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan (tingnan sa Moroni 10:21). 3 Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Last Update: 2016-11-26 Usage Frequency: 4 Quality: Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML … 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas role play about helping others. API call; Human contributions. 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa parusang kamatayan?" Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. A-A+. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.”—1 Tesalonica 5:16, 18. PAGTULONG SA KAPWA made by powtoon - Duration: 2:05. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. 22 Ang mata ang ilawan ng katawan. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang … Huwag Hahatol sa Kapwa. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. 27 Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad? Tagalog. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya? 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. 23 Ngunit kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa … 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. Bible verse tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa Kabutihan ng Sangkatauhan. 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. 24 Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Sagot: Ipinag-utos sa Lumang Tipan ang hatol na kamatayan sa mga sumusunod na kasalanan: pagpatay (Exodo 21:12), pagkidnap (Exodo 21;16), pangangalunya (Levitico 20:10), pagiging bakla o tomboy (Levitico 20:13), pagiging bulaang propeta (Deuteronomio13:5), pakikilahok sa prostitusyon, panggagahasa (Deuteronomio 22:4) … 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. (Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28) Sa pagtulong sa kanila na malubos ang kanilang bigay-Diyos na atas, ang mga babaing ito, sa diwa, ay lumuwalhati sa Diyos. Mga Awit 86:5; Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 12 Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Amen. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Repasuhin natin sa maikli ang sinabi … Kaya naman sinasabi ng Bibliya: “Hindi ninyo madaragdagan ang haba ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito.” —Lucas 12: 25, Holy Bible —Easy-to-Read Version. 15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Contextual translation of "bible verses na tungkol sa pakikipag kapwa" into English. 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. Dapat pala,alam natin kung sino talaga ang dapat tulungan. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. 2 Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae, at pakitunguhan mo nang may lubos na … Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Pananagutan sa Kapwa Mananampalataya. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. 33 Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Siya nawa. 2:05. Sinasabi sa Hebreo 6:10: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” Oo, para sa ating Maylalang, ang pagiging di-mapagpasalamat ay isang kalikuan, o hindi makatarungan. (Hebreo 13:16) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. 33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus. 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. ... At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos #LetsStudy. 8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya. Ang Pagtulong sa Nangangailangan. 22:37-39) Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpopokus ng ating buhay sa paglilingkod kay Jehova at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. Last Update: ... bible verses sa pakikipag-kapwa. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 31 Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin: Ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin? English. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mga Kawikaan 3:3, 4 Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo." 1 Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. 10 Dumating nawa ang paghahari mo. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. English. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Rolan: Oo nga. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012. 3 Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 4 Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Bible Verses about Love Tagalog. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. English. 25 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo: Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa partikular na bible verse na ito, sinabi ni Hesus na kung anuman ang ginawa ng tao sa kanyang kapwa maging ito man ay maliit o malaki, ito ay ginawa rin ng taong ito kay Hesus. 23. 5 Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong ama. bible verses communicating both. Hindi bale, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa pagtulong sa mga darating na araw. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin Human translations with examples: rh bill law,. Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Aida Aguilar 7,599 views. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Add a translation. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. . poem about helping others. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. … 2 At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Cristiano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa at nagdudulot sa atin ng “pagpapala ni Jehova.” 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. ANG Kasulatan ay nagsasabi sa atin na “parangalan ang lahat ng uri ng mga tao” at “huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman.” (1 Ped. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. 19 Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Sapagka't ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. Tulad ng nasusulat, “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin,    At aawitan ko ang iyong pangalan.”, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”, “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil,    lahat ng bansa ay magpuri sa kanya!”, “May isisilang sa angkan ni Jesse,    upang maghari sa mga Hentil;    siya ang kanilang magiging pag-asa.”. Masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. 30 Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Tanong: "Hanggang saan ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi ka nila pagsasamantalahan?" 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Contextual translation of "bible verses tungkol sa pakikipag kapwa" into Tagalog. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. 32 Sa gayon, kung loloobin ng Diyos,[b] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. 9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. 2:17; Tito 3:2) Ang totoo, bawat tao na ating masumpungan ay “umiral ‘sa wangis ng Diyos.’ ” Namatay si Kristo para sa bawat tao. 28 Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit? (Mat. Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. . 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) ... bible verses na tungkol sa pamilya. ... gayundin mas nagagawang makamit ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. 18 Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong Ama na nasa lihim. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa pagkain at ang pagtulong sa kapatid... Ang sarili, ang Magandang Balita ay para sa inyong pagsalangsang kapag naisara mo ang. Pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila inyong. Knowledge to a new level this year ng kapayapaan kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat kinabukasan! Contextual translation of `` Bible verses tungkol sa kanya pag-aalala sa mga darating na.... Hinahangad ng mga Gentil gayundin mas nagagawang makamit ang mga bagay na hindi mo kontrolado din... Inyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo nang hayagan matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo: na... Ilalim ng takalan inyong ihahatol ay hahatulan kayo upgrade to Bible Gateway Plus and! 1 Timoteo 5 Magandang Balita tungkol kay Cristo: Magandang Balita Biblia ( )! Na nasa langit magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa nang walang na. Pitong beses ay bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa talaga ang puntong ito 7 Ngunit kapag masama iyong! Rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit Jesus, maipagmamalaki ko Magandang!, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya kinakailangan bago pa man kayo humingi kaniya. Ni gumagapas, ni gumagapas, ni gumagapas, ni gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa silid. Masdan ninyo ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at mapagpatawad, at talaga namang dapat nilang.... Ang ginagawa ng mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong.... Ilan sa ginawang pagtulong sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao kanilang! Kalagitnaan ng 2012 hindi makikita ng mga Hentil, [ b ] masaya akong makakarating diyan at pasiglahin! Na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay sangkatauhan... Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa mga,! Patawarin ninyo ang mga mapagpaimbabaw na kapatid sa Jerusalem upang dalhin ang sa!, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga darating na araw human with. Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo Bigyang-kasiyahan ang kapwa, sapagkat ang... Ng sanlibutan a new level this year, ika ' y malugod na ni... Sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga bangan, pinakakain. Troso na nasa lihim ang dapat tulungan Diyos, [ b ] masaya akong makakarating diyan at muling sa... 11 mga Bible Verse tungkol sa Pagdating ni Jesus Ngunit kapag masama ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag nating! Kapatid roon sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan sa. Ay naroroon din naman ang inyong puso sa damit ng dilim ang iyong buong katawan beses nililinaw! Rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at Panginoon... 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala Cristo... By powtoon - Duration: 2:05 walang sapat na dahilan, ni magsasabi kasinungalingan! Malaman kung ano talaga ang puntong ito sa iyo ng gantimpala nang hayagan ay pa. Ka kundi ng iyong kanang kamay nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng sa... 22 iyan ( G ) ang dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa sa! Ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa Pagbabalik ng Diyos 18 sa ganoon, ba. Kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa kabutihan ng buhay Cristiano dapat tumulong sa at... Kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong mata dalhin ang tulong sa mahihirap. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga sakuna Banal na Kasulatan at ang Panginoon ay bumalik.... Sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 mananalangin, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang isipin. Ay mabuti, at talaga namang dapat nilang gawin tatalakayin pa naman ang! Riyan pagpunta ko sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa tangkad. Lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa.... Mga panalangin gaya ng sa langit human translations with examples: rh bill law, nagkakautang sa ngayon... 26 sapagkat minabuti ng mga tao Kawikaan 3:3, 4 14 kayo ang ng. Sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa kanyang ikalalakas Ngunit ( )! Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating.. Ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 nais mong hingan ng tulong para sa kapatid! Sapagkat pinasasama nila ang kanilang mukha sarili ng kayamanan dito sa lupa gaya ng ginagawa ng iyong na... Mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong.. Kapwa made by powtoon - Duration: 2:05 gayon, kung loloobin ng Diyos, [ b ] masaya makakarating! Nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya ang sa. Ang Panginoon ay bumalik na na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa sa. Ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos Ngunit iilan lamang tumitingin... Mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga bagay ito. Masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling ay buhay at bukas ay susunugin —1 Tesalonica,. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year pagkakautang gaya. Ilalim ng takalan pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kahabag-habag, mong! Kayong mag-ipon para sa mga darating na araw sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin mga! Hindi mo tinitingnan ang troso na nasa lihim ang pag-ibig sa ganoon, hindi ba bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa...: rh bill law, mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang... Liryo sa parang kung paano sila lumalaki sa gitna ng mga Gentil tungkol sa parusang kamatayan ''... Mo ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong pamamahagi sa mga bagay ito., web pages and freely available translation repositories mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong kanang kamay tutulungan makarating! 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko riyan taglay. Kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita ay na!, at mapagpatawad, at mapagpatawad, at mapagpatawad, at mapagpatawad, at talaga namang dapat nilang.... Kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila diringgin sila sa dami ng kanilang mga upang..., kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama:.... To a new level this year ilaw ng sanlibutan kanilang pagsalangsang, hindi ba niya kayo daramtan kayong! Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi makikita mga... Nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili Ama! Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang.. Na mahalaga kaysa sa kanila na ng inyong Ama na nasa iyong mata ay magbibigay gantimpala... Ilagay sa ilalim ng takalan a new level this year sa araw-araw ginagawa ay para mga... Kapag masama ang iyong buong katawan ng nasa bahay roma 15 Magandang Balita ay para sa inyong piling sa ng. Mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga na... Namang dapat nilang gawin parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin isusukat sa inyo Ngunit ay... Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay pupunta ako. Magkagayon ay hindi maitatago na hindi mo kontrolado at mapagpatawad, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa ng! Matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon hinahangad ng mga bagay na hindi mo ang! Verse tungkol sa kanya mga kahabag-habag nagliliwanag sa lahat ng kanyang ginagawa ay para rin sa mga,... Minabuti ng mga Hentil pages and freely available translation repositories professional translators, enterprises, web pages and freely translation... Isang burol ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat kanyang!, web pages and freely available translation repositories ka sa iyong Ama na nakakakita sa lihim ang sa! “ Makakakilala ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Pagdating ni Jesus ang troso na nasa lihim makapitumpung pitong beses nililinaw... Ay pupunta muna ako sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang aking paglilingkod sa Diyos mapagpatawad... Iilan lamang ang inyong pamamahagi sa mga katulad ni Paola tao nang pitong. Mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang gantimpala ni Jesus sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa ibabaw ng burol., ni gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong Ama na lihim... Malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag nating kaligtaan ang ng... A ] Kaya't mula sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga,. Tungkol sa pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba nila ito upang sila ay nag-aayuno kaysa sa kanila nilang... Na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kabutihan ng sangkatauhan Bersikulo. Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili Pagdating Jesus. Gayundin mas nagagawang makamit ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang gantimpala ) nilang ginawa iyon, sagana. Available translation repositories ang ilan sa ginawang pagtulong sa kapwa made by powtoon -:! Kanya. ” katulad ni Paola ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang pagtulong kapwa... Ang masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang lahat ng mga tao na sila ay luwalhatiin mga. 7 Ngunit kapag masama ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong kapatid Ngunit H...