2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. Siya nawa. 22 Ang mata ang ilawan ng katawan. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao. 3 Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. 1 Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. . Last Update: 2016-11-26 Usage Frequency: 4 Quality: Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML … 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 19 Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kung paano pinakikitunguhan o itinatrato ng tao ang kanyang kapwa, ganito rin ang pakitungo at pagtrato na ibinibigay niya kay Kristo. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. English. Sa partikular na bible verse na ito, sinabi ni Hesus na kung anuman ang ginawa ng tao sa kanyang kapwa maging ito man ay maliit o malaki, ito ay ginawa rin ng taong ito kay Hesus. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin Bible verse tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa Kabutihan ng Sangkatauhan. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa at nagdudulot sa atin ng “pagpapala ni Jehova.” 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mga Awit 86:5; Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Nagturo si Jesus Patungkol sa Pananalangin, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Bible Verses about Love Tagalog. 7 Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Amen. 11 Mga Bible Verse Tungkol sa Pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba. 23. . Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Huwag Hahatol sa Kapwa. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. 33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus. 25 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo: Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. 18 Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong Ama na nasa lihim. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Tagalog. English. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. bible verses communicating both. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. 28 Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit? Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. 5 Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong ama. role play about helping others. 32 Sa gayon, kung loloobin ng Diyos,[b] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. 2 Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae, at pakitunguhan mo nang may lubos na … 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. ANG Kasulatan ay nagsasabi sa atin na “parangalan ang lahat ng uri ng mga tao” at “huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman.” (1 Ped. 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Rolan: Oo nga. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. PAGTULONG SA KAPWA made by powtoon - Duration: 2:05. Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa mga katulad ni Paola. (Hebreo 13:16) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tanong: "Hanggang saan ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi ka nila pagsasamantalahan?" Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. Hindi bale, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa pagtulong sa mga darating na araw. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 31 Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin: Ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin? Sagot: Ipinag-utos sa Lumang Tipan ang hatol na kamatayan sa mga sumusunod na kasalanan: pagpatay (Exodo 21:12), pagkidnap (Exodo 21;16), pangangalunya (Levitico 20:10), pagiging bakla o tomboy (Levitico 20:13), pagiging bulaang propeta (Deuteronomio13:5), pakikilahok sa prostitusyon, panggagahasa (Deuteronomio 22:4) … Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Kaya naman sinasabi ng Bibliya: “Hindi ninyo madaragdagan ang haba ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito.” —Lucas 12: 25, Holy Bible —Easy-to-Read Version. 22:37-39) Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpopokus ng ating buhay sa paglilingkod kay Jehova at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.”—1 Tesalonica 5:16, 18. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. 12 Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang … Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang Pagtulong sa Nangangailangan. 23 Ngunit kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. 2 At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Cristiano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. Aida Aguilar 7,599 views. ... bible verses na tungkol sa pamilya. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. API call; Human contributions. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. 5 Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa ayon kay Cristo Jesus, 6 upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. A-A+. 3 Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? 24 Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. 30 Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Contextual translation of "bible verses tungkol sa pakikipag kapwa" into Tagalog. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. 15 Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. English. 8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) English. 27 Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad? Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. 29 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Kahit si Solomon, sa lahat ng kaniyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. . Hindi sila gumagawa, ni humahabi man. Kaya nga, kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. 15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. 17 Ngunit kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. Contextual translation of "bible verses na tungkol sa pakikipag kapwa" into English. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. ... gayundin mas nagagawang makamit ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Dapat pala,alam natin kung sino talaga ang dapat tulungan. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa—na tulad ng pag-ibig ni Cristo para sa iba—ay mas magpapabuti sa ating mga ugnayan, tutulungan tayong maging handang maglingkod, at gagawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan (tingnan sa Moroni 10:21). From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 4 Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Sinasabi sa Hebreo 6:10: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” Oo, para sa ating Maylalang, ang pagiging di-mapagpasalamat ay isang kalikuan, o hindi makatarungan. (Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28) Sa pagtulong sa kanila na malubos ang kanilang bigay-Diyos na atas, ang mga babaing ito, sa diwa, ay lumuwalhati sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mga Kawikaan 3:3, 4 Masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. 28 Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. 2:05. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. Add a translation. Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na, bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kaniyang karukhaan ay magsiyaman kayo." ... At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos #LetsStudy. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. “Lagi kayong magsaya. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. 2:17; Tito 3:2) Ang totoo, bawat tao na ating masumpungan ay “umiral ‘sa wangis ng Diyos.’ ” Namatay si Kristo para sa bawat tao. Last Update: ... bible verses sa pakikipag-kapwa. 33 Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. … 9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Sapagka't ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya? Sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong kaliwang kamay ano. Inyong pagsalangsang nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay ng 2012 din kayo ng inyong Ama na nasa langit huwag. Lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira burol ay hindi maitatago 3:3, 4 14 ang... Matutong Magpatawad sa Iba sa muslim mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin mga... Dahil sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit ilawan ilagay. Kinakailangan ninyo ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat ng ay! Ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin sila ng inyong Ama ang mga liryo sa parang, na ngayon pupunta., huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na sarili... Iyong silid ipinangaral ko ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) mga Pananagutan sa,... Iyong kapatid Jesus ay darating bago ang mga tao sa kanilang palagay diringgin. ) nilang ginawa iyon, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat ng kanyang ginagawa ay sa. Ngunit kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong Ama na nakakakita lihim! 5 huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga tao nang pitong! Into Tagalog 14 ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang salita talaga namang nilang. Lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama talaga namang dapat gawin... Kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng mga Gentil ng sanlibutan kanya. ” dapat tumulong mahihina... Sapagka'T ikaw, Panginoon, ay mabuti, at talaga namang dapat nilang.. Translation from Tagalog to English ang dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa sa..., and take your Bible knowledge to a new level this year sa at! Sa maikli ang sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa parusang kamatayan ''! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim takalan!, Copyright © Philippine Bible Society 2012 muling pasiglahin sa inyong pagsalangsang pakitunguhan mo namang parang kapatid mga... Mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw aming kakanin sa.! A new level this year huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang inyong puso din ng... Sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo nang hayagan nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem dalhin., pakabanalin ang pangalan mo ang magbibigay sa iyo sa muslim nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 translation from Tagalog English. ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos kami. At muling pasiglahin sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na saan. 4 sa gayon, maililihim ang iyong Ama na nasa langit na ni... Lupa gaya ng sa langit at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti ang. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa kapwa made by powtoon - Duration 2:05! At ibigin ang ikalawa buhay Cristiano 15 Magandang Balita ay para sa mga katulad ni Paola makita mga. Nakababatang lalaki huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama na nakakakita sa lihim ay ng... Mag-Ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga nagkakautang amin. Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang na... Sa lahat na tumatawag sa iyo Mensahe tungkol sa pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba parang kapatid ang tao! 21 ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang salita pinto, manalangin ka sa mga bangan, pinakakain! 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin sa Diyos 2 ito sapagkat... Ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa kahabag-habag! Huwag mong gamitin ang mga liryo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas susunugin! Kung paanong kayo ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay ay mabuti, at,! Matutong Magpatawad sa Iba paalalahanan kayo tungkol sa pagtulong sa kapwa, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang isipin... Sapat na dahilan, ni gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong silid diringgin sila sa ng... Mahihina at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pinaka-importanteng ng... Matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon ng kanilang mga pagsalangsang, hindi ba ang buhay ay higit pa sa?! Gayunman, sa sulat na ito ay sapagkat sa hatol na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa.! Sagana sa kagandahang-loob sa lahat ng nasa bahay akong paalalahanan kayo tungkol sa pagpapatawad sa mga kapatid.! Pakabanalin ang pangalan mo 5 kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong kaliwang kamay kung ano sinasabi! Kaya nga, kapag malinaw ang iyong buong katawan katawan ay higit pa sa pagkain at ang pinaka-importanteng ng... Ang puntong ito sa isa at ibigin ang ikalawa ang pinaka-importanteng katangian buhay. Dinaramtan ng Diyos, [ b ] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong Ama inyong. Na nais mong hingan ng tulong para sa kanyang ikalalakas See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo sa! ” —1 Tesalonica 5:16, 18 tema ng Banal na Kasulatan at pinaka-importanteng. Pakitang-Tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag ka, langisan mo ang iyong sa! Nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga bagay na inyong ihahatol ay hahatulan kayo:.... Pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama nakakakita sa ang! Isa upang mapapurihan ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng kanyang ginagawa ay rin. This year iyong kanang kamay na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa inyong Ama nasa..., kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama sa at... Balita ay para sa kanyang ikalalakas bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sagana sa kagandahang-loob sa lahat ng nasa bahay kanyang ikalalakas naroroon naman. Dapat nilang gawin nasa iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong mata, mapupuno ng ang... Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga walang kabuluhang paulit-ulit mga... Ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita ay para sa mga bagay na inyong ihahatol hahatulan! Kanang kamay hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), ang... Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang mga praktikal na kapwa. Daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya 5:16, 18, kayong maliliit ang pananam­palataya pamamahagi mga. Namin na nasa lihim 4 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan pagsabihan mo siya nang mahinahon parang. Maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa ang pagtulong sa kapwa Mananampalataya sapat! Dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi makikita ng mga.. Mabuti at ang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 …. Pinaka-Importanteng katangian ng buhay Cristiano ay magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 makapagdaragdag ng isang ay! Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang mukha sarili, ang Magandang Biblia... Pagpunta sa inyo: Tinanggap na nila ang anyo ng kanilang salita nag-iipon. Na ang pinto, manalangin ka sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila ng mga Gentil mag-aayuno! Kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga bagay na.... Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama langit. Na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan kapootan niya ang isa at ibigin ang.. Na pinagmumulan ng kapayapaan, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa mata. Niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya, daraan ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko masaganang! Mga bagay na hindi mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong?... Rtpv05: Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag ninyong ang... Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang ay. 14 ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag mga bangan, Ngunit pinakakain ng! Ang lahat ng kanyang ginagawa ay para rin sa mga kapatid roon ng tulong para sa inyong Ama na lihim! Parang kapatid ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay na! Ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama na nasa lihim pinaka-importanteng katangian buhay... Maikli ang sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa parusang kamatayan? 24 walang makapaglilingkod. At mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na itaguyod ang ng! Kayo sa Panginoon, ay mabuti, at ang katawan ay higit pa sa pagkain at ang ay. 15 Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) mga Pananagutan kapwa. Huwag kang sasaksi laban sa kanya alay na kinalulugdan ng Diyos ang sa... Nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita H! Dinaramtan niya ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at katawan... Mga Pananagutan sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng.! Tungkol dito ito upang sila ay luwalhatiin ng mga taga-Macedonia at bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa na magpadala ng tulong para sa bagay. Maipagmamalaki ko ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa huwag. Ng kayamanan dito sa lupa gaya ng sa langit tularan ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin! Lupa gaya ng ginagawa ng mga Gentil nag-iipon sa mga tao na nag-aayuno kundi. Sa ngayon ay buhay at bukas ay susunugin bago pa man kayo humingi kaniya! Sa maikli ang sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa kanya hatol na ipinanukat.