logo
CATALÀ | ÀRAB | CASTELLÀ
 

Detall del projecte

FOCUS

Durant l’any 2012 l’associació la Llum del Nord, amb el suport de la Direcció General per a la Immigració, va organitzar i portar a terme accions formatives dins el marc del programa Focus.
Aquest programa es componia de 3 activitats principals: classes d’alfabetització en català, sessions d’ alfabetització digital i sessions de reforç escolar.

Objectius generals:

 • Potenciar l’alfabetització com a dret humà, recurs per a l’autonomia personal i factor de desenvolupament social de persones estrangeres immigrades.
 • Permetre a aquest col·lectiu adquirir : una bona comprensió lectora i coneixements d’escriptura. perquè puguin accedir a la formació ordinària i trobar ofertes d’aprenentatge.
 • Afavorir l’accés a les noves tecnologies i fer ús de la informàtica en molts aspectes de la vida quotidiana: la comunicació, la recerca de feina, els tràmits administratius i legals per Internet, l’ofimàtica, etc.
 • Facilitar la integració escolar d’alumnes d’origen immigrant, desenvolupar les seves capacitats i millorar l'autoconfiança en les seves possibilitats.
 • Millorar el rendiment escolar i enfortir els coneixements impartits a classe i donar suport a la realització d'activitats escolars.

Classes d’alfabetització
En general s’estructura en 2 blocs:

Alfabetització en català

 • Activitats per aprendre a llegir i escriure
 • Grups de conversa en català: sessions d’expressió oral

Alfabetització digital
L’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació s’està tornant un pilar essencial en molts aspectes de la vida quotidiana. La comunicació, la recerca de feina, els tràmits administratius i legals per Internet, l’ofimàtica, etc., són eines que la nostra societat exigeix cada vegada més. Són moltes les persones que atenem a la nostra associació que els falta formació en noves tecnologies, per això aquest servei és un dels més sol·licitats.

Classes d’àrab
L’objectiu principal d’aquestes classes és potenciar l’aprenentatge de la llengua àrab i permetre a les alumnes interessades adquirir coneixements en lectura i (estructura cal·ligràfica) escriptura? d’aquest idioma.

 • Classes d’àrab per a nens i nenes (Nivell I): dirigides a nens i nenes de 5 a 8 anys i de 9 a 12 anys amb una duració de 3 hores de 2 sessions a la setmana.
  S’intenta, al llarg de les classes, treballar els tres grans blocs: llenguatge oral, lectura i escriptura. Es tracta d’utilitzar un material molt intuïtiu, amb fitxes, làmines i dibuixos infantils.
 • Classes d’àrab per a adolescents (Nivell II): dirigides a adolescents de 12 a 16 anys amb una duració de 3 hores de 2 sessions a la setmana.
  En aquest nivell l’alumne ha de ser capaç de comprendre i utilitzar oralment i per escrit expressions quotidianes i frases molt senzilles d’àmbits comunicatius i sobre temes molt propers, com ara presentar-se i respondre preguntes sobre detalls personals. A més, l’alumne ha de poder interactuar d’una manera senzilla i limitada.
 • En general perquè les classes siguin interactives i més dinàmiques també s’utilitza part del material d’àudio (cançons i recitals musicals).

 • Classes d’àrab per a persones adultes no-araboparlants: són cursos adreçats a persones adultes que no entenen l’àrab i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives per actuar en situacions poc previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d’utilitzar la repetició i una pronúncia acurada.
 • Els cursos inicials tenen com a objectiu que les persones no-araboparlants facin una primera aproximació a la llengua àrab i que la durada dels cursos s’adaptin a les necessitats dels diferents perfils.

Sessions de reforç escolar
L’espai preveu la supervisió, per part de la professional de referència, de les tasques escolars que cada alumne triï en la sessió de treball. En el supòsit que no portin deures, es decideix fer, a partir d’un tema d’interès proposat per l’alumne o pels alumnes, un abordatge conjunt de lectura comprensiva, expressió escrita i expressió oral en què els participants poden autoavaluar-se a partir de les aportacions i correccions dels altres.
Els objectius de les sessions:

 • Facilitar la integració escolar d’alumnes d’origen immigrant desenvolupant les seves capacitats i millorant l'autoconfiança en les seves possibilitats.
 • Millorar el seu rendiment escolar, enfortir els coneixements explicats a classe i donar suport per fer les activitats escolars.